ارائه الگویی براساس شاخص‌های مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه‌های تحول نظام اداری سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (نویسنده مسئول). snajari56@yahoo.com

2 مجید جهانگیرفرد، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش بر اساس هدف ، بنیادی و بر اساس نتیجه کاربردی- توسعه ای بوده چرا که با شناسایی شاخص های مصونیت فرهنگی به اجرای درست برنامه های تحول نظام اداری پرداخته خواهد شد. روش تحقیق به صورت ترکیبی پیمایشی می باشد. ابتدا با تحلیل محتوا از مصاحبه های انجام شده مولفه های مصونیت فرهنگی در برنامه های تحول نظام اداری مشخص و سپس با ابزار پرسشنامه شاخص های مصونیت فرهنگی مورد تائید قرار خواهد گرفت. جامعه آماری در بحث کیفی 10 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان مورد مطالعه بود و در بحث کمی جامعه آماری 220 نفر از کارشناسان و متخصصانی که در حوزه برنامه های تحول نظام اداری مشغول به فعالیت می باشند که با جدول مورگان به تعداد 136 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شده اند. برای روایی ابزار از روایی محتوا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از معادلات ساختاری استفاده گردید که 71 شاخص مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه ها تعیین شدو نتیجه آن شد که تمامی شاخص ها تاثیر مثبت و معنی داری در اجرای برنامه ها داشته و شاخص شایسته سالاری به عنوان شاخص اول و مهم در اجرای برنامه های تحول نظام اداری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Cultural immunity indices for Implementation of the administrative reform Programs (Case of Study: Telecommunication Infrastructure Company)

نویسندگان [English]

  • sara najari 1
  • majid Jahangirfard 2
1 Employee of Infrastructure Communications Corporation
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
چکیده [English]

This research is based on the purpose and basis of the applied-development result, since, by identifying the cultural immunity indexes, the correct implementation of the plans for the development of the administrative system will be addressed. Research method is a survey method. First, by analyzing the content of the interviews, the cultural immunity components are identified in the evolution of the administrative system and then approved by the instrument of the cultural immunity index. The statistical population in the qualitative study was 10 senior and middle managers of the organization. In the quantitative debate, the statistical society consisted of 220 experts and specialists working in the field of programs for the development of the administrative system, with 136 people to the Morgan table Sampling forms have been selected. Content validity was used for validity of the tool and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability. In order to analyze the information, structural equations were used that 71 cultural impacts were determined in the implementation of the programs. As a result, all indicators had a positive and significant effect on the implementation of the programs, and the index of meritocracy as the first and most important indicator in Implementing programs for the evolution of the administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reform
  • Administrative system
  • Culture
  • cultural immunity