رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول). rezaimaryam115@gmail.com

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره اموزش و پرورش بجنورد می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بالغ بر 155 نفر می‌باشند که از این میان 110نفر با توجه به جدول کرجسی و مورگان(1970) براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی دنیسون(1983) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979)استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها بوسیله اساتید دانشگاه تایید و پایایی انها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 90/0 می‌باشند.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون , آزمونt , f فیشر و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه معنادار و مستقیم مشاهده گردید(01/0≥ P) و از بین مولفه های فرهنگ سازمانی تنها رابطه مولفه های فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بروکراتیک با خلاقیت کارکنان معنادار بوده (01/0≥ P) و رابطه مولفه های فرهنگ انعطاف پذیری و فرهنگ ماموریتی با خلاقیت کارکنان غیرمعنادار بوده است(01/0≤ P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Culture Dimensions and Creativity of the Bojnourd Education and Training Directorate

نویسندگان [English]

  • maryam gholipour 1
  • f a 2
1 azad university
2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture dimensions and creativity of Bojnourd education and training staff. The statistical population of this study is 155 employees in all education staff of Bojnourd city, 110 of them are according to Krejcie and Morgan (1970) Based on the random sampling method. The present study is a applied research method and is a descriptive-survey method of correlation type. The research tool was from two questionnaires, Denison's organizational culture (1983), and Randsip's Crew Standards Reduction Questionnaire (1979). The validity of the content of the questionnaires was confirmed by the university professors and their reliability was 0.81 and 0.90 respectively using Cronbach's alpha method. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, t, Fisher test and stepwise regression It turned out Results show that there is a meaningful and direct relation between organizational culture and creativity of staff (P <0.01). Among the components of organizational culture, only the relation between components of participatory culture and bureaucratic culture with employee creativity is significant (P <0.01) And the relationship between the components of the culture of flexibility and mission culture with the creativity of the staff was non-normative (P≤0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • "Creativity of employees
  • " Education