مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Movaffagh.hasan@gmail.com

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کشورهای اسلامی مخصوصا ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری‌های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته‌اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. همین امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی به مطالعه و بررسی در حوزه مورد اشاره بپردازند. مساله اصلی این تحقیق، این است که آیا می‌توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی مطرح نمود؟ به دنبال پاسخ این مساله پژوهشگران به مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش براساس ارزش‌ها و آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران پرداخته‌اند. در این تحقیق جامعه آماری وجود ندارد و با هفده نفر از خبرگان مصاحبه اختصاصی صورت گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده مفاهیم اصلی اثرگذار در مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی حاصل شد و در این که می‌توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی عنوان کرد، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و بهتر است مدیریت دانش را با نگاه ایرانی و اسلامی‌ ببینیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Islamic Knowledge Knowledge Management Based On The Teachings Of The Islamic Religion And The Iranian Culture

نویسندگان [English]

  • HASAN Movaffagh 1
  • Gholamreza Hashemzadeh khorasegani 2
  • esfandiar Doshmanziari 3
1 nformation Technology Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Commercial Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Islamic Countries Especially Iran Having A Special Philosophy Of Life And A Different Culture With Other Countries, They Need Their Own Theories. Despite The Many Studies That Have Been Done In Knowledge Management, Very Few Researches Have Focused On Knowledge Management With The Iranian Islamic Approach And There Was No Comprehensive And Credible Research In This Regard. This Led Researchers To Use The Qualitative Method To Study And Investigation In The Area Referred To. The Main Issue Of This Research Is That: Is It Possible To Communicate Knowledge Management As Iranian Islamic Knowledge Management? Looking For The Answer, Researchers Studied Localization Of Knowledge Management Based On Values And Teachings Of The Islamic Religion And The Iranian Culture. There Is No Community In This Research And Interviewed With Seventeen Experts. After Analizing And Interpretin The Data Collected The Main Influential Concepts In Islamic Knowledge Management Were Obtained And It Is Possible To Communicate Knowledge Management As Iranian Islamic Knowledge Management, There Is No Doubt About It, And It Is Better To See Knowledge Management With Iranian And Islamic Look.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge management process
  • Government Organizations
  • Iranian Islamic Knowledge Management