تحلیلی بر تأثیر روایات دفاع مقدّس به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های فرهنگی بر اقتدار ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع) Jafari138951@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، هرچند خسارت‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف در پی داشت امّا تأثیر مثبت آن در پویایی ثروت‌های نهفتۀ ملی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، حماسی، نظامی، اخلاقی، علمی، صنعتی، هنری و...غیرقابل انکار است. روایات دفاع مقدس، از جملۀ دست‌آوردهای جنگ تحمیلی است که پژوهش حاضر کوشیده‌است تأثیر این روایات را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی بر اقتدار ملی کشور مطالعه‌ نماید.
روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی انجام و داده‌های آن، به روش تفسیری-که یکی از روش‌های تحلیل در پژوهش‌های کیفی است-تجزیه و تحلیل گردیده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری بوده است.
یافته‌ها: بخش قابل توجهی از اطلاعات تحقیق از دو نرم‌افزار صحیفۀ نور و نرم‌افزار ولایت اقتباس و با تحلیل تفسیریِ این اطلاعات،4 عامل به‌عنوان عوامل اصلی شروع جنگ تحمیلی،4 دلیل به‌عنوان دلایل پایان جنگ و12 نماد به‌عنوان نماد‌های فرهنگی مؤثر بر اقتدار ملی استنتاج و با توجه به روش گردآوری تحقیق، در متن مقاله تبیین و رئوس این نمادها در بخش نتیجه‌گیری ارائه شده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اقتدار فرهنگی یکی از زیرمؤلفه‌های مهم اقتدار ملی بوده و روایات دفاع مقدس نیز، از خردمایه‌های اصلی اقتدار فرهنگی می‌باشد؛ مقاله‌ی حاضر دوازده نماد اقتدار فرهنگی که نقش مؤثری در تقویت اقتدار ملی ایران دارند را از متون مرتبط به روایات دفاع مقدس استخراج نموده که از این میان، شکوفایی فرهنگ خوداتّکایی ملّی و غلبه بر فشارهای اقتصادى، سیاسى و تبلیغاتی، مهم-ترین نماد فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of Holy Defense Traditions as a Cultural Component on Iran's National Authority

نویسنده [English]

  • Reza jafari
Member of faculty at Imam Ali University
چکیده [English]

The eight-year period of the Iraqi Ba'ath regime's war against the Islamic Republic of Iran, although it has had many losses in various fields, but its positive impact on the dynamics of national hidden wealth in various cultural, epic, military, and moral areas, Scientific, industrial, artistic and ... undeniable. Sacred defense narratives are one of the achievements of the imposed war which the present study has attempted to study the impact of these narratives as one of the most important cultural components on the national authority of the country.
This research was conducted with qualitative approach and its data were analyzed by interpretive method - one of the methods of analysis in qualitative research - and data collection was done by library method with tooling.
Given that cultural authority is one of the important components of national authority and sacred defense narratives, it is one of the main features of cultural authority. Extracts from the texts related to the sacred defense narratives, among which the flourishing of the culture of national self-reliance and overcoming economic, political and propaganda pressures is the most important cultural symbol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred Defense Narratives
  • Impact
  • Culture
  • Cultural Authority
  • National Authority