بررسی فرهنگ سازمانی در برون‌سپاری پروژه‌هایIT سازمانی بر منابع انسانی؛ مخاطرات و مزایا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران. ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران. ایران (نویسنده مسئول). a.tahari110@chmail.ir

چکیده

برونسپاری در حوزه ی فناوری اطلاعات در سازمان ها، یک ضرورت است تا سازمان‌ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند. در این میان آنچه مود توجه است، وجودِ فرهنگِ پذیرش در بینِ منابع انسانی در جهت تسهیل برونسپاری برای کمک به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش می‌باشد.
روش پژوهش: توصیفی استنباطی و از نظر نوع داده، کمی، از نظر هدف کاربردیست. جامعه آماری شامل کارکنان بانک‌های خصوصی می‌باشد که به صورت میدانی کار شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 93 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه 9 محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 02/8 به دست آمد.
یافته‌ها: نشان می دهد که شیوه انتخاب شرکت ها و پیمانکاران خارجی از طریق دستورالعمل های موجود، روش مناسب برای برون سپاری پروژه هایIT می باشد. همچنین از بین 13 خدمت معرفی شده برای برونسپاری، برنامه نویسی بیشترین میزان برونسپاری و تجارت الکترونیک کمترین میزان برونسپاری را داراست؛ و فرهنگ سازمانی برای پذیرش برونسپاری بسیار موثر است.
نتیجه‌گیری: برونسپاری باعث تمرکز اصلی منابع انسانی سازمان بر روی ماموریت های اصلی آن گردیده که در نهایت به بهبود کیفیت ارائه خدمات منجر شده است، و فرهنگِ پذیرش در بین منابع انسانی برونسپاری را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Organizational Culture in Outsourcing IT Organizational Projects on Human Resources; Risks and Benefits

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghazanfari 1
  • Azam Tahari Alenjareghi 2
1 Department of Management and Industrial Engineering, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Malekashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Outsourcing in the field of information technology in organizations is a necessity so that organizations can focus on their core tasks.

Research method: Descriptive inferential, and in terms of data type, a little, In terms of the purpose of the application.
The statistical population includes employees of one of the private banks that has been fieldworked. The sample size was determined using purposeful sampling method of 93 people.
The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and also job satisfaction questionnaire (JFS).

The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 8.02, The reliability of the job satisfaction questionnaire is confirmed by standardization.
Findings: it shows that is the way of selecting companies and foreign contractors through the existing guidelines the perfect way to outsource IT projects. Of the 13 services offered for outsourcing, programming has the highest amount of outsourcing and ecommerce has the smallest amount of outsourcing.
Conclusion: Outsourcing eliminates the most important organizational defect and It has made the organization's main focus on its main missions Which ultimately leads to improved quality of service delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Information Technology
  • human resources
  • organizational culture